Ured ravnatelja

Obavlja poslove utvrđene  u Odluci o osnivanju i Statutu Javne ustanove. Ravnateljica organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu, te poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove. Zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te drugim pravnim osobama s javnim ovlastim. Organizira, priprema i Upravnom vijeću podnosi prijedloge općih akata, programa i planova iz njegove nadležnost, organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata Upravnog vijeća. Organizira vođenje baza podataka o zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom, obavlja i druge poslove za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela Ustanove.

Suradnica za odnose s javnošću obavlja poslove planiranja, pripremanja i organiziranja aktivnosti promicanja zaštićenih područja i prirodne baštine Zagrebačke županije, službenik je za informiranje, prati, priprema, organizira i  sudjeluje u informiranju javnosti o zaštiti prirode i njezinom očuvanju putem medija, manifestacija, obilježavanja važnih datuma za zaštitu prirode, sajmova, radionica, skupova i izdavačke djelatnosti.

Kontakti:

Ravnateljica:
Martina Glasnović, prof.
mob: +385(0)99 337 5137
e-mail: martina@zeleni-prsten.hr

Suradnica za odnose s javnošću:
Željka Šabarić, bacc.oec
tel: +385(0)1 6111 552
mob: +385(0)99 3375 134
e-mail: zeljka@zeleni-prsten.hr