Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe (Narodne novine, broj 42/18).

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenica za zaštitu osobnih podataka: Željka Šabarić, bacc.oec.

Telefon: +385(0)1 6111 552

Elektronička pošta: zeljka@zeleni-prsten.hr

Pošta: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom “Zaštita osobnih podataka”

Skip to content