Natura 2000 područja

Što je Natura 2000?

Ekološka mreža Natura 2000 je najveći sustav zaštićenih područja na svijetu koji se prostire na gotovo 20% teritorija EU. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta. Do danas je u nju uključeno oko 27 500 područja od čega njih 783 u Hrvatskoj. Područja su proglašena temeljem znanstvenih podataka o rasprostranjenosti, brojnosti i značaju bioraznolikosti, a glavna svrha je očuvanje prirodnih stanišnih tipova i divljih vrsta od interesa za Europsku uniju kao i svih dobrobiti koje dobivamo od očuvane prirode. Proglašenje ekološke mreže bio je jedan od uvjeta za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju zbog implementacije odredbi Direktive o pticama EU i Direktive o staništima EU.
U Zagrebačkoj županiji imamo 24 područja ekološke mreže Natura 2000, od čega su 4 Područja očuvanja značajna za ptice (POP) i 20 područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS). Njihova ukupna površina je impresivnih 39 605 ha, tj. 12,94% površine Zagrebačke županije. Vrste i stanišni tipovi koji su odabrani kao cilj očuvanja nisu jedine vrste kojima je potrebna zaštita već su odabrani na način da na razini Europske unije njihovim očuvanjem štitimo najvrjednije ekosustave. U Natura 2000 područjima Zagrebačke županije tako je cilj očuvati 48 vrsta ptica, 45 vrsta iz ostalih skupina živog svijeta te 14 stanišnih tipova od značaja za Europsku uniju.

Područja očuvanja značajna za ptice (POP)

… su područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa. Kao i područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti. Na području Zagrebačke županije to su Sava kod Hruščice, Turopolje, Pokupski bazen i ribnjaci uz Česmu.

Područja očuvanja značajna za ptice
Područja očuvanja značajna za staništa

Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS)

… su područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju. Na području Zagrebačke županije to su Cret Dubravica, Vugrinova špilja, Gornji Hruševec-potok Kravarščica, Klasnići, Česma – šume, Ribnjaci Pisarovina, Sava nizvodno od Hrušćice, Stupnički lug, Odra kod Jagodna, Žutica, Ribnjaci Crna Mlaka, Klinča Sela, Sutla, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Odransko polje, Jastrebarski lugovi, Ribnjak Dubrava, Sava uzvodno od Zagreba, Kupa i Varoški lug.

Skip to content