Područja očuvanja značajna za ptice

SAVA KOD HRUŠĆICE SA ŠLJUNČAROM RAKITJE

Sava kod Hrušćice posljednji je preostali lokalitet na rijeci Savi na kojemu se još uvijek u značajnijoj mjeri postoje staništa prirodnih šljunčanih sprudova i otoka. Neobraštene strme obale rijeka i slabo obrasli ili goli sprudovi bitna su staništa za gniježđenje ptica kao što su čigre i kulici koji rade gnijezda na šljunkovitim sprudovima, odnosno za gniježđenje bregunica, pčelarica i vodomara koji rade gnijezda u strmim i neobraštenim obalama.

Sava kod Hrušćice
Turopolje (2)

TUROPOLJE

Natura 2000 područje Turopolje ukupne je površine 19 999 ha, od čega se 8 131 ha nalazi u Zagrebačkoj županiji, dok se 11 868 ha nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je nizinsko područje kojeg čine vlažne livade, šume te mozaični krajolici. Značajni dijelovi ovog područja su velike vlažne livade važne za gniježđenje kosca, eje livadarke i ostalih vrsta koje ovise o travnjacima.

POKUPSKI BAZEN

Pokupski bazen je prostrano vlažno područje s vrlo bogatim poplavnim šumama hrasta lužnjaka i travnjacima koje se prostire na više od 35 000 ha, na jugozapadnom dijelu Zagrebačke i sjevernom dijelu Karlovačke županije. Šumski kompleks jedan je od najvećih u Hrvatskoj, a smješten je u nizinskom dijelu slijeva rijeke Kupe. Vlažna staništa obuhvaćaju ribnjake Crna mlaka, Draganići i Pisarovina te poplavne travnjake i šume koji ih okružuju.

Pokupski bazen
Ribnjaci uz Česmu

RIBNJACI UZ ČESMU

Natura 2000 područje Ribnjaci uz Česmu područje je očuvanja značajno za ptice, od kojih je 19 gnjezdarica, a najznačajnije su čaplja danguba (Ardea purpurea) s 12,5 %, patka njorka (Aythya nyroca) s 8 % i štekavac (Haliaeetus albicilla) sa 7,3 % nacionalne gnijezdeće populacije. Ovo područje ekološke mreže je nizinsko poplavno područje rijeke Česme i njenih pritoka.

Istraži i doživi

Skip to content