Upravljanje

Zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode, upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Njihova osnovna djelatnost je: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode. Javne ustanove upravljaju i područjima ekološke mreže s ciljem očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova temeljem Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže.

Upravljanje podrazumijeva provođenje niza mjera i aktivnosti potrebnih za dugoročno očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti područja, a u okviru odgovornosti pojedinih institucija sustava zaštite prirode i drugih sektora.

Sve institucije u sustavu međusobno surađuju i imaju svoju ulogu u provedbi upravnih i/ili stručnih poslova, donošenju odluka na različitim razinama, usmjeravanju procesa i savjetovanju, i sl. Pri tome ne treba zaboraviti na prava i obaveze vlasnika zemljišta unutar granica područja.

Zaštićena područja i područja ekološke mreže kojima upravlja naša javna ustanova u pravilu nisu zaštićena u kategorijama stroge zaštite, što znači da ne postoji zabrana svih gospodarskih aktivnosti, a dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih su proglašena. Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i županijski upravni odjel nadležan za poslove zaštite okoliša i prirode propisuju što je dozvoljeno i pod kojim uvjetima, tj. obavljaju upravne i stručne poslove zaštite prirode. Neposredni nadzor poštivanja propisanih mjera i zakonskih odredbi u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode javne ustanove koja upravlja područjem.

Djelokrug rada javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže najčešće se sastoji od očuvanja prirodnih vrijednosti (inventarizacija, monitoring, provođenje aktivnih mjera očuvanja), upravljanja posjećivanjem (ukoliko je značajno i takav vid upravljanja je neophodan radi očuvanja prirodnih vrijednosti) i suradnje s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja.

Skip to content