Natura – Zagrebačke županije

Na području Zagrebačke županije, nalazi se 26 područja ekološke mreže, i to 4 područja očuvanja značajnih za ptice (POP) te 22 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS), kako je prikazano niže u tablici te na kartografskom prikazu.

ŠIFRA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
HR2000415 Odransko polje
HR2000444 Varoški Lug
HR2000449 Ribnjaci Crna Mlaka
HR2000451 Ribnjaci Pisarovina
HR2000465 Žutica
HR2000589 Stupnički lug
HR2000642 Kupa
HR2000670 Cret Dubravica
HR2000780 Klinča sela
HR2000799 Gornji Hruševec – potok Kravarščica
HR2001031 Odra kod Jagodna
HR2001070 Sutla
HR2001178 Vugrinova špilja
HR2001311 Sava nizvodno od Hruščice
HR2001323 Česma – šume
HR2001327 Ribnjak Dubrava
HR2001335 Jastrebarski lugovi
HR2001383 Klasnići
HR2001506 Sava uzvodno od Zagreba
HR1000002 Sava kod Hruščice
HR1000003 Turopolje
HR1000001 Pokupski bazen
HR1000009 Ribnjaci uz Česmu