Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i br. 85/15) JU Zeleni prsten Zagrebačke županije kao tijelo javne vlasti želi omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja. Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala. Pravo na informaciju ostvaruje se usmenim ili pismenim zahtjevom. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i poslati ga:

  • elektroničkom poštom na ppi@zeleni-prsten.hr
  • poštom na adresu: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije, ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”
  • telefaksom na broj 00385 (0)1 6111 552.

Ponovna uporaba informacija jest pravo korisnika omogućeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Radi se o informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a koje su kao registri, baze, evidencije ili druge vrste informacija pogodne za ponovnu uporabu, na način da se računalno mogu iskoristiti u svrhu izrade aplikacija. Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. (članak 5., točka 6.). Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Troškovi se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, (“Narodne novine” br. 12/14 i 15/14).

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenice za informiranje

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Etički kodeks propisuje osnovna etička načela i pravila ponašanja svih zaposlenika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim  zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije “Zeleni prsten” uključujući ravnatelja i članove upravnog vijeća koji se sukladno posebnim zakonima na navedene dužnosti imenuju posebnim odlukama na mandat.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Dokumenti