Samobor – park Mojmir

Park Mojmir u Samoboru, Giznik br. 43, smjestio se na blago nagnutoj sjeverozapadnoj padini Gizničkog brijega. Podigao ga je u drugoj polovici prošlog stoljeća sudac Stjepan Drčić oko svoje vile. Kompozicija parka je u slobodnom stilu, te ne predstavlja posebnu određenu ustaljenu formu. Središnji dio parka je nekada bio simetrično zasađen živicama od šimšira i grmovima božura. Danas je na tome mjestu tek ostatak šim-širove živice i naknadno posađena smreka.
Mojmir ima vrlo bogatu dendro-floru. Od zasađenih vrsta dominiraju četinjače i to: španjolska jela, grčka jela, smreka, sibirski ariš, golemi mamutovac, a od listača: američki tulipanovac, platana, crvenolisna bukva, američka lipa i dr. Površina parka iznosi 1,01 ha.