Samobor – park u Langovoj

Park u Samoboru, Langova ulica br. 39 (uz kuću Wagner – Bilokapić), nalazi se u središtu grada, u neposrednoj blizini glavnog trga. Nastao je 1878. godine kao mali pejsažni perivoj s vrijednim i skladnim skupinama drveća. Najstariji primjerci drveća u parku su stara bijela lipa (opseg preko 3m), koja je zasađena prilikom osnivanja parka, te mamutovac (opseg preko 5m), zasađen 1880. godine.
Ostalo drveće sađeno je kasnije, a osobito su značajni: koloradska jela, golema tuja, virginijska borovica, dva tulipanovca, libanonski cedar i ginko. Osim spomenutog drveća, u parku se nalazi i Veitchijeva jela, kanadska čuga, europski ariš, skupine smreka, tisa, obični bor, katalpa, gledičija, gimnokladus, javor mliječ, piramidalni hrast, crvena bukva i žalobni grab. Od grmlja zastupljeni su: mirisna borovica, božikovina, lijeska, šimšir i dr. Površina parka iznosi 0,6 ha.